OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE POHOŘÍ – LOKALITA Z6

Pořízení územní studie bylo uloženo Územním plánem (ÚP) Pohoří, účinným od 25.09.2020, který vymezil plochy a koridory, v nichž je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

Územní studie řeší využití v ÚP Pohoří vymezené zastavitelné plochy Z6 v k. ú. Pohoří u Dobrušky. Územní studie vymezuje pozemky pro umístění staveb pro bydlení v rodinných domech a pozemky pro veřejná prostranství. V rámci pozemků veřejných prostranství je řešen návrh dopravní a technické infrastruktury. Územní studie zpřesňuje a stanovuje podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně staveb veřejné infrastruktury, dle navrženého charakteru zástavby.

Územní studie obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkresy: výkres širších vztahů 1 : 10 000, limity území 1 : 5 000, územní plán Pohoří 1 : 5 000, majetkové poměry 1 : 3 000, hlavní výkres 1 : 1 000 a situace technické infrastruktury 1 : 1 000.

Odbor rozvoje města Městského úřadu Dobruška, jako pořizovatel územní studie, schválil po prověřeni navrženého řešení dne 28.06.2022 možnost využití územní studie jako podkladu pro rozhodování v území a v souladu s ustanovením § 162 odst. 5 stavebního zákona podal krajskému úřadu návrh na vložení dat o této územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Do dokumentace Územní studie Pohoří – lokalita Z6 je možné nahlížet na Obecním úřadě Pohoří nebo na těchto stránkách v sekci OBEC / ÚZEMNÍ STUDIE POHOŘÍ, LOKALITA Z6. K rozkliknutí je na odkaze: https://obecpohori.cz/uzemni-studie-pohori-lokalita-z6/

Dále můžete nahlížet i na odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška (úřad územního plánování) a na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobruška. Dokumentace je rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.mestodobruska.cz v sekci Úřad/Územní plánování/Územní studie https://www.mestodobruska.cz/urad/uzemni-planovani/uzemni-studie/uzemni-studie-pohori/ .