Český rybářský svaz, zapsaný spolek, místní organizace Opočno

Český rybářský svaz, místní organizace Opočno

ČRS, z.s., MO Opočno hospodaří na mimopstruhovém revíru Zlatý potok 1, který začíná od jezu v Českém Meziříčí proti toku po bývalý jez na Opařišti a jeho druhým ramenem přes Opočno a Semechnice po zaústění odpadové strouhy z Podchlumského rybníka. Tam kde končí pásmo mimopstruhové, začíná pásmo pstruhové a revír Zlatý potok 1p. Pstruhový revír končí na hlavním toku nad lomem v Mastech a rameno od Semechnic vytéká ze Zlatého potoka na jezu v Cháborách. K pstruhovému revíru náleží i všechny přítoky, které se snažíme obhospodařovat cíleným chovem násady pstruha potočního. V posledních letech je ale tato činnost poněkud neefektivní, hlavně vlivem nízkých průtoků v tocích a tlakem rybožravých predátorů.

Ve spolku máme organizovaných na 440 členů starších 16-ti let a 48 dětí v rybářském kroužku. Členové jsou z okolních obcí a to hlavně z Dobrušky a Opočna. Rybářů z Pohoří máme evidovaných na 20.

Posláním svazu je zajistit realizaci činností, které spolu vzájemně souvisejí, jsou systematicky propojené a tvoří předmět jeho hlavní činnosti. Hlavním posláním ČRS je:

  1. Výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů, v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.
  2. Provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace rybářství a ochrany přírody ve veřejnosti.
  3. Aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochrany přírody, čistoty vod a životního prostředí.
  4. Vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu.
  5. Rozvíjení a popularizování rybářského sportu, organizace rybářských soutěží a účast v nich na všech úrovních
  6. Spolupráce s českými i zahraničními institucemi, organizacemi a orgány, jejichž činnost se dotýká rybářství, rybářského sportu, ochrany přírody a životního prostředí.
  7. Vytváření podmínek pro činnost pobočných spolků a členů svazu. Za tím účelem: – ctít historii a tradice v rybářství a vést členy k jejich respektování a rozvíjení, – poskytovat metodickou pomoc, vydávat odborné publikace a časopisy, výukové a informační materiály a zajišťovat jejich distribuci, organizovat odborné kursy, školení, zkoušky, – poskytovat služby včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů, – využívat získané dotační prostředky.
  8. Svaz i jeho pobočné spolky realizují své poslání i jako veřejně prospěšné. K zajištění svého poslání mohou vykonávat obchodní činnost a podpůrné služby v souladu s právními předpisy.

Základní údaje o rybářském spolku: Český rybářský svaz, zapsaný spolek, místní organizace Opočno, Lišťovina 699, 51773, Opočno, IČ: 13586025, http://www.mo-opocno.cz.

Statutárními zástupci spolku jsou: Pavel Marek, předseda; Zdeněk Krafka, jednatel; Jan Vrbický, místopředseda. Hospodářem spolku je Zdeněk Vašíček. ČRS,z.s., MO Opočno je vedený jako pobočný spolek Českého rybářského svazu a řídí se platnými stanovami ČRS.

Historie spolku (zpracováno pro vydání almanachu Města Opočna v 2018)

Český rybářský svaz, místní organizace Opočno

Počátky organizovaného rybářství sahají v Opočně do roku 1921, kdy byl 25.4. spolek založen. Tehdy se sešli pánové stejného smýšlení a s vůlí sdružovat lidi se zájmem o sportovní rybářství. Prvním předsedou rybářského spolku v Opočně se tehdy stal pan František Macháček. Ve výboru spolku usedli pánové, kteří už tehdy byli z různých společenských vrstev – starosta města, účetní, řídící učitel, zahradník velkostatku,… Rybolov byl provozován na tekoucí vodě – zlatém potoku a na vodách stojatých, které si spolek pronajímal. Spolek se scházel ke svým valným schůzím v hotelu Holub a aby měl co nejvyšší účast, lákal své členy na pochoutky z kapra.

Z období před II. Světovou válkou a i po ní nemáme moc materiálů, kde bychom se dozvěděli, jak spolek pracoval. V roce 1957 se spolek začlenil do Československého rybářského svazu a po následných změnách v roce 1968 a 1990 se tak dostal do dnešní podoby, kdy je součástí Českého rybářského svazu, který se dělí na 7 územních svazů.

I když byl spolek opočenských rybářů založen za účelem lovu ryb na Opočně, tím že je součástí Českého rybářského svazu, mají členové možnost lovit na celém území České republiky. Současně se společenským vývojem konce 80. let minulého století, se rapidně zvýšil i zájem o sportovní rybolov. Obecně byl v této době ČRS na vzestupu a bylo to hlavně způsobeno dobudováním velkých vodních nádrží. V roce 1984 měl opočenský spolek organizovaných 400 členů a bylo to způsobeno hlavně blízkostí vodní nádrže Rozkoš. I nadále probíhal rybolov na revíru zlatý potok v Opočně. Zarybnění probíhalo cíleným plánováním, kdy se každý rok podle státního osazovacího plánu vypustilo do revíru 1300kg kaprů a 1000ks násady lína. Tento způsob dotace revíru rybami ostatně trvá do dnešní doby. Oproti dobám minulým je ale dnešní obsádka ryb 100% nakupována. V minulosti byli opočenští rybáři, v té době pod vedením hospodáře Karla Nováka, schopni i část ryb odchovat v pronajatých nádržích v Přepychách, Jílovicích nebo u Vysokého Újezdu. O tuto možnost hospodaření jsme po roce 1989 vlivem restitučních nároků přišli. Z historických dokumentů se je možné dozvědět, že i v minulosti zde byly problémy se znečištěním toku zlatého potoka, kdy pak došlo k úhynům. Také sucho trápilo naše předchůdce.

Ve srovnání s dnešní dobou se mnohé změnilo. Ve spolupráci s kolowratským rybářstvím jsme schopni včas a v dostatečném množství zarybnit jak mimopstruhový tak i pstruhový revír zlatý potok. Na chovných pstruhových tocích se nám vlivem suchých let nedaří odchovat dostatečné množství násady pstruha obecného, který je pak vysazován do pstruhového revíru. K větší výtěžnosti jak z chovných toků, tak i z revíru zlatý potok nepřispívá ani skutečnost, že máme v povodí množství rybožravých predátorů – vydra říční, volavka popelavá, čáp černý a když zamrznou okolní rybníky, stěhují se nám na tok i kormoráni.

V letech 2007 až 2009 došlo k velkým změnám ve vedení naší organizace. Do vedení se dostali lidé, kteří měli a mají zájem na tom, aby spolek dobře fungoval. Museli jsme změnit organizaci vydávání povolenek, pořádali jsme rybářskou soutěž v lovu ryb zámecký pohár, zvýšili jsme podporu výchově rybářské mládeže a celkově došlo ke stabilizaci, která trvá do dnešní doby. Největší radost nám dělají naši mladí rybáři, kteří se pravidelně umisťují na medailových pozicích na krajských kolech v soutěži Zlatá udice. Porážíme i silnější družstva z velkých měst. V rybářském kroužku máme každým rokem organizovaných na 50 mladých rybářů. Každý rok koncem června pro ně pořádáme čtyřdenní rybářské soustředění, o které je velký zájem.

Rybařina ke kraji okolo Opočna již několik století patří. Ta zájmová bude zanedlouho slavit 100 let od založení spolku. Doufejme že i mnoho dalších let se jí budeme moci věnovat, že nám nevyschne koryto zlatého potoka a že rybožraví predátoři nezdecimují to, pro co to vlastně děláme. Co by to bylo za vodu bez ryb.