Základní škola v Pohoří

Základní škola v Pohoří

Krátce z historie

Základní, dříve obecná škola v Pohoří, má mnohaletou tradici. První škola byla v obci zřízena již v roce 1792, výstavba naší současné budovy byla dokončena v roce 1878. K celkové rekonstrukci budovy s přístavbami došlo v letech 1976/77.

Škola byla organizována jako málotřídní se dvěma třídami, ve školním roce 1986/87 při ní začala pracovat školní družina. V roce 1996/97 jsme otevřeli ještě jednu třídu a škola začala pracovat jako neúplně organizovaná škola se třemi třídami.

Kde nás najdete na síti

Internetové stránky Základní školy v Pohoří:
http://www.zspohori.estranky.cz/

Jídelní lístek Základní a Mateřské školy v Pohoří: 
http://www.zspohori.estranky.cz/clanky/jidelni-listek/.

Jak vyučujeme…

V lednu 2003 jsme vstoupili do právní subjektivity a stali se tak příspěvkovou organizací našeho zřizovatele obce Pohoří. V září 2007 jsme začali na naší škole vyučovat podle školního vzdělávacího programu s podnázvem Každý svou cestou ke společnému cíli, který byl již od doby svého vzniku několikrát upraven tak, aby vyhovoval požadavkům současného vzdělávání.

Jsme školou s malým počtem žáků, který umožňuje diferencovaný a individuální přístup učitele ke každému z nich.  To napomáhá k vytváření klidného prostředí a otevřeného partnerství, málotřídní škola funguje podobně jako rodina – bez vzájemné spolupráce každého s každým by vyučovat ve spojených ročnících nešlo. 

Snažíme se respektovat potřeby každého jedince, ochraňovat žáky před násilím a šikanou a případné problémy co nejdříve řešit, spolupracujeme s odborníky z pedagogicko-psychologických poraden i speciálních center. Zabezpečujeme i výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žákům nabízíme i mimoškolní aktivity, které mají pomoci udržovat dobré vztahy mezi dětmi a dát žákům možnost smysluplného vyžití jejich volného času. Na škole pracují zájmové útvary, jako jsou kroužek dovedných rukou, výtvarný kroužek, kroužek hry na flétnu nebo nepovinný předmět Pohybové hry; kroužek aerobiku a turistický kroužek. Nelze opomenout taneční kroužek Pohořáček, který již ve své historii získal pro naši školu řadu ocenění a dodnes reprezentuje obec Pohoří a naši školu.

Našim žákům se snažíme zajišťovat také co nejlepší materiální podmínky ke vzdělávání. Škola nabízí 3 učebny vybavené víceúčelovým a funkčním zařízením, v každé třídě mohou žáci využívat hrací koutek pro relaxaci. Potřebám žáků i učitelů slouží knihovna, která zároveň plní i funkci počítačové učebny s 9 pracovními místy, další učebna je vybavena interaktivní tabulí. Pokrytí budovy signálem pro připojení k internetu probíhá přes wi-fi.

V odpoledních hodinách zajišťuje aktivity žáků školní družina.  Po mnoha letech získala škola v roce 2020 nové samostatné prostory pro školní družinu v původním školním bytě. Tyto místnosti plně vyhovují potřebám dětí, slouží k jejich relaxaci i odpočinku. Žáci mohou využívat i odpočinkové prostory za školou a nové hřiště u tělocvičny.

Výuka tělesné výchovy probíhá v obecní tělocvičně, k stravování slouží jídelna v Mateřské škole.

Každý školní rok přináší žákům naší školy nejen nové poznatky, vědomostí a zkušenosti, ale i zážitky ze společných akcí, které pro děti a s nimi pořádáme – školní výlety do okolí i dál, nácviky besídek pro rodiče a pořádání výstav pro širokou veřejnost. Zpívání pod vánočním stromem, které se již stalo pěknou tradicí, stejně jako Pohádková náves věnovaná každoročně Dni dětí. Velmi oblíbená je akce Spaní ve škole, kterou se loučíme se školním rokem. Účastníme se různých soutěží, navštěvujeme koncerty a divadelní představení.

Po ukončení 5. ročníku žáci pokračují ve vzdělávání v 6. ročníků základních škol v okolí, popřípadě na gymnáziích v Dobrušce, Náchodě či Rychnově nad Kněžnou.  Dlouhodobým cílem naší školy i nadále zůstává, aby žáky vybavila potřebnými vědomostmi, dovednostmi a kompetencemi tak, aby přechod z málotřídní školy do jiných typů škol zvládli bez větších problémů.

Mgr. Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ Pohoří