V dnešní obci je evidováno 239 popisných čísel a žije zde 700 obyvatel. Na ploše 637 ha je vybudovaná kompletní infrastruktura, která slouží všem občanům – zpevněné komunikace po celé obci, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Na konci roku 2003 byla obec plynofikována. V obci funguje mateřská škola, základní škola (1. – 5. třída), tělocvična, pohostinství, obchod (potraviny) a v létě i přírodní kulturní areál. V obci je dále kostel sv. Jana Křtitele, hřbitov, hasičská zbrojnice a hřiště na fotbal, tenis a volejbal. … další informace o obci PohoříZáměr rekonstrukce chodníku podél silnice III/30426

Obec Pohoří připravuje projektový záměr na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení podél silnice III/30426, od přejezdu železniční trati ve směru na Dobrušku. Jedná se o pravostranný chodník v délce 78 m za železničním přejezdem, levostranný chodník od zastávky po komunikaci u potoka Zlatý Crk v délce 214 m a dále pokračování v délce 717 m na levé straně za opravenou částí chodníku na mostě. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň ke zpřístupnění zastávek veřejné hromadné dopravy. Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání chodníku osobami s omezenou schopností pohybu a s omezenou schopností orientace.

Prezentace konceptu územní studie - náhledV současné době je zpracováván koncept územní studie „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí“, která se bezprostředně týká naší obce. Studie směřuje k prověření, zda je vhodné realizovat přírodě blízká protipovodňová opatření ve vytipovaných lokalitách v povodí Dědiny. Ve spolupráci se zástupci dalších dotčených obcí jsou vyjadřovány k navrhovaným protipovodňovým opatřením od samého začátku připomínky. Zastupitelé obce Pohoří schválili na 13. veřejném zasedání dne 25.2.2020 stanovisko, že „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny“, se svou uvedenou předpokládanou hodnotou snížení stoleté vody v řádu několika procent, je obtížné považovat za protipovodňové opatření. Zastupitelé obce se postavili společně proti opatřením, která budou mít za následek snížení kapacity průtočnosti koryta, neboť to by mělo za následek navýšení běžného stavu hladiny i stavu při povodních, a tím pádem zhoršení povodňové situace z pohledu majitelů ohrožených pozemků a objektů i ostatních obyvatel obce.

Rada obce Pohoří schválila na svém zasedání dne 29.9.2020 zveřejnění informace o konceptu této územní studie na internetových stránkách obce, aby občané obce a vlastníci dotčených pozemků měli možnost získat informace o plánovaném projektu.

Stručný souhrn si můžete přečíst po kliknutí na tento odkaz.

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky