Územní plán obce Pohoří

Zastupitelstvo obce Pohoří příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona  v y d a l o  Územní plán Pohoří jako opatření obecné povahy č. 1/2020 schválené usnesením Zastupitelstva obce Pohoří č. 16/2 dne 7. 9. 2020 a zároveň  z r u š i l o  Územní plán sídelního útvaru Pohoří, v platném znění, který byl schválen dne 17. 8. 1994.  

Datum nabytí účinnosti: 25. 9. 2020

Pořizovatel: Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města

odkaz na Územní plán Pohoří: https://www.mestodobruska.cz/urad/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace/pohori/

Územní plán Pohoří - náhled