Mateřská škola, školní jídelna v Pohoří

Základní údaje

Stavba budovy byla dokončena v roce 1974  a dne 1.9. byl zahájen provoz. Původně byla budova jednopatrová s rovnou střechou, kterou začalo po dvaceti letech zatékat, proto byla provedena nadstavba. V druhém patře tak vznikly 3 obecní bytové jednotky, které byly v červnu 1997 předány nájemníkům. Sedlovou střechou získala budova mnohem lepší vzhled.

Mateřská škola je účelově stavěná, má samostatnou hernu, třídu, ložnici, relaxační místnost se skluzavkou do bazénu s balónky. V přízemí je umístěna kuchyň, šatna a jídelna pro ZŠ. Jídlo je dováženo z kuchyně výtahem. V srpnu 2009 byla provedena výměna oken a dveří za plastová. Vstupní dveře do vestibulu jsou hliníkové.  Vzhled budovy se značně vylepšil. V květnu 2010 byl proveden nátěr fasády celé budovy. V odstínech žluté a okrové barvy tak vynikla bílá barva oken. K mateřské škole patří rozlehlá zahrada, vybavená pískovištěm, sestavou se skluzavkou a houpačkami. Jsou tu 2 pružinové houpačky, prolézačka „Housenka“ a 3 dřevěné stolky se sedátky.

Mateřská škola je od 1.9.2020 dvoutřídní s celodenní péčí od 6:15 do 15:45 hodin. Nově byla z jídelny v 1. patře vybodována malá třída, která má kapacitu 8 dětí a navštěvují ji nejmladší děti. Celková kapacita mateřské školy je 35 dětí. Zapsáno je 34 dětí ve věku 2,5 – 6 let. Úplata za předškolní vzdělávání je 350 Kč. Zápis se koná vždy v období od 15. do 31. května. Přesný termín bude zveřejněn na vývěsce Obecního úřadu, na budově mateřské školy a vyhlášen místním rozhlasem.

Personální obsazení

 • Michlová Marcela, DiS., ředitelka
 • Sobotková Alena, učitelka
 • Chmelíková Eliška, učitelka
 • Mervartová Tereza, učitelka + školní asistent
 • Veselá Leona, školnice
 • Syterová Blažena, vedoucí školní jídelny + kuchařka
 • Štěpánová Michaela, kuchařka

Vzdělávací program

Cílem výchovně vzdělávací činnosti naší mateřské školy je vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, respektovat jejich potřeby a zájmy a podporovat samostatnost, zvídavost a tvořivost. Vytvářet kladný vztah k životnímu prostředí, k lidovým tradicím a zvykům. Formy vzdělávání mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti – dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat (individuální práce s dítětem, skupinová práce, frontální práce).

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima“. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Denní program je natolik pružný, aby mohl reagovat na individuální možnosti dětí a aktuální situace.

Z nadstandardních aktivit nabízíme:

 • plavecký výcvik v Novém Městě nad Metují
 • návštěvy solné jeskyně v Černilově
 • Medvědovu lyžařskou akademii, kterou zajišťuje Snowbear s. r. o.

Spolupráce s rodiči a ZŠ

Máme velmi dobrou spolupráci jak s rodiči, tak se Základní školou Pohoří. Společně organizujeme různé akce pro veřejnost, např. velikonoční a vánoční výstavu, „Vítání občánků“. Děti vystupují na taneční soutěži, kterou pořádá ZŠ – „Pohořský střevíček“.  Pro rodiče pak připravujeme vánoční besídku, besídku ke Dni matek a slavnostní rozloučení s „předškoláky“ – zahradní slavnost.

Dobrá spolupráce školy s rodinou je naše základní priorita.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí. Jsou informováni o všem, co se v MŠ děje, o prospívání dítěte i jeho individuálních pokrocích a rozvoji formou individuálních rozhovorů během školního roku, na školních nástěnkách a na schůzkách s rodiči. Snažíme se o včasnou informovanost rodičů, změny v chodu MŠ co nejdříve a co nejviditelněji vyvěšujeme na nástěnky (kulturní akce a výlety, besídky, uzavření, omezení provozu MŠ, jídelníček atd.). Tyto informace mohou rodiče získat i na webových stránkách školy. Rodiče mají volný přístup do tříd a učitelky jim při každodenním setkávání dle zájmu poskytují informace o dítěti a dění v MŠ.

Aktivity mateřské školy

 • podzimní dýňování na hřišti
 • exkurze a besedy na různá témata
 • karneval
 • barevný týden
 • návštěva knihovny
 • vynášení Morény
 • zápis „nanečisto“ v prostorách MŠ
 • výlety
 • pohádková náves

Kontakty

mail: mspohori@seznam.cz

telefon: 494 623 774, 771 116 062

Bližší informace naleznete na webových stránkách Mateřské školy Pohoří: www.materskaskolapohori.cz.