Projekty – dotace

Připravované projekty

Záměr rekonstrukce chodníku podél silnice III/30426

Projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy v obci

Obec Pohoří připravuje projektový záměr na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení podél silnice III/30426, od přejezdu železniční trati ve směru na Dobrušku. Jedná se o pravostranný chodník v délce 78 m za železničním přejezdem, levostranný chodník od zastávky po komunikaci u potoka Zlatý Crk v délce 214 m a dále pokračování v délce 717 m na levé straně za opravenou částí chodníku na mostě. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň ke zpřístupnění zastávek veřejné hromadné dopravy. Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání chodníku osobami s omezenou schopností pohybu a s omezenou schopností orientace.


Realizované projekty v roce 2020- dotace

Akce: Výsadba stromů v centru obce Pohoří

Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí České republiky

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo životního prostředí – Státní fond životního prostředí České republiky

Výše dotace:
145.500 Kč

Výsadba devatenácti listnatých stromů v centru obce byla provedena 28. března 2020. Přinese novou generaci stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru v obci. Celý projekt má dlouhodobý charakter, v následujících letech i desetiletích by měl pomoci vytvořit prostředí, které bude poskytovat nejen funkci estetickou a ekologickou, ale bude plnit i řadu dalších funkcí. Výsadba stromů je důležitým krajinotvorným prvkem, který má zdůraznit charakter obce a její přírodní a historický ráz, kdy v minulosti byla zeleň důležitou součástí centra obce a velkou měrou se podílela na formování jeho podoby. Obec chce těmito kroky zvýšit zájem občanů o životní prostředí v místě jejich bydliště a jeho okolí, atraktivitu tohoto tématu, a aktivně je zapojit do vytváření kvalitního veřejného prostoru, který se stane bezpečným a atraktivním místem pro všechny obyvatele obce.

Zdroj: https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/Vysadba-stromu-v-centru-obce-Pohori

Akce: „Pohoří – Dopravní automobil“ pro JSDH Pohoří

Poskytnuté dotace:

Ministerstvo vnitra ČR

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Ev. číslo:
014D24100 0285  
Výše dotace:
450.000 Kč

Královéhradecký kraj - logo

Poskytovatel dotace:  
Královéhradecký kraj
Ev. číslo:
20RRD11-0001
Výše dotace:
300.000 Kč

Nový dopravní automobil, který  převzala Obec Pohoří od dodavatele dne 31. srpna 2020, bude využíván pohořskými hasiči pro účely ochrany obyvatel a majetku. Bude sloužit jako zásahové vozidlo.

Akce: Územní plán Pohoří

Ministerstvo pro místní rozvoj

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Výše dotace:
201.344 Kč

Zastupitelstvo obce Pohoří  vydalo  Územní plán Pohoří jako opatření obecné povahy č. 1/2020 schválené usnesením Zastupitelstva obce Pohoří č. 16/2 dne 7. 9. 2020, zároveň  zrušilo  Územní plán sídelního útvaru Pohoří, v platném znění, který byl schválen dne 17. 8. 1994. Datum nabytí účinnosti je 25. 9. 2020.

Územní plán obce Pohoří

Realizované projekty v roce 2019 – dotace

Akce: Výměna sloupů veřejného osvětlení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj

Výše dotace:
600.000 Kč

Výměna 30 ks ocelových stožárů za nové ocelové stožáry veřejného osvětlení byla dokončena v dubnu 2019. 

Akce: Sběrný dvůr Pohoří

EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti - operační program Životní prostředí a MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo životního prostředí

Výše dotace:
1.585.713 Kč

Sběrný dvůr byl otevřen  3. 9. 2019. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady.