Projekty – dotace

Realizované projekty v roce 2023 – dotace

Projekt: Úprava veřejného prostoru v centru obce Pohoří

Státní fond životního prostředí České republiky

Poskytovatel dotace:
Státní fond životního prostředí České republiky

Výše dotace:
500.000 Kč (ocenění Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí v krajském kole Vesnice roku 2022)


Královéhradecký kraj - logo

Projekt: Odbahnění a oprava rybníku na parc. č. 2/1 v k. ú. Pohoří

Dotační fond Královéhradeckého kraje č. 23POVU1-0072:  investiční dotace ve výši: 50.000 Kč


Realizované projekty v roce 2021 – dotace

Projekt: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426

logo MMR a IROP

Registrační číslo projektu            CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015050

Název projektu                                Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426

Celkové výdaje projektu:             4 999 964,61 Kč

Celkové způsobilé výdaje:           3 598 000,00 Kč

Příspěvek EU:                                   3 418 100,00 Kč

Rozpočet obce:                                1 581 864,61 Kč (Spolufinancování a dofinancování)

Obec Pohoří podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD – SC 4.1 a výzvy č. 14 „MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava I“ na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 3 598 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %, tedy 3 418 100,00 Kč a 5 % připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 8. 2022.

Cílem projektu je rekonstrukce chodníku podél komunikace III/30426 v celkové délce 1009 m ve 3 úsecích – 78 m (pravostranný chodník za železničním přejezdem po autobusovou zastávkou „Pohoří, žel.st.“), 214 m (levostranný chodník od autobusové zastávky „Pohoří, žel.st.“ po komunikaci u potoka Zlatý Crk) a 717 m (pokračování po levé straně za mostem od potoka Zlatý Crk směrem k centru obce), včetně bezbariérového uzpůsobení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to vše za účelem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů pěší dopravy
v daném úseku.

Zrekonstruovaný chodník bude řešen bezbariérově. Realizací projektu se tedy očekává zpřehlednění dopravní situace v řešeném úseku a zvýšení bezpečnosti chodců a uživatelů veřejné dopravy a ve svém důsledku i zvýšení bezpečnosti uživatelů automobilové dopravy, kteří daným místem projíždí.

Akce: Lokální výstražný systém, digitální povodňový plán pro obec Pohoří

EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti - operační program Životní prostředí a MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo životního prostředí – Státní fond životního prostředí České republiky

Výše dotace:
264 735,90 Kč

Tok Dědiny je největším ohrožením obce s tím, že po roce 1998 kdy byla obec zasažena povodní po protržení ochranného valu, byl tento znovu opraven v novém trasování, aby snížil riziko, že dojde k opětovnému protržení. Kompletní digitální povodňový plán obce Pohoří najdete na https://obecpohori.cz/digitalni-povodnovy-plan/

Digitální povodňový plán

Realizované projekty v roce 2020 – dotace

Akce: Výsadba stromů v centru obce Pohoří

Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí České republiky

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo životního prostředí – Státní fond životního prostředí České republiky

Výše dotace:
145.500 Kč

Výsadba devatenácti listnatých stromů v centru obce byla provedena 28. března 2020. Přinese novou generaci stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru v obci. Celý projekt má dlouhodobý charakter, v následujících letech i desetiletích by měl pomoci vytvořit prostředí, které bude poskytovat nejen funkci estetickou a ekologickou, ale bude plnit i řadu dalších funkcí. Výsadba stromů je důležitým krajinotvorným prvkem, který má zdůraznit charakter obce a její přírodní a historický ráz, kdy v minulosti byla zeleň důležitou součástí centra obce a velkou měrou se podílela na formování jeho podoby. Obec chce těmito kroky zvýšit zájem občanů o životní prostředí v místě jejich bydliště a jeho okolí, atraktivitu tohoto tématu, a aktivně je zapojit do vytváření kvalitního veřejného prostoru, který se stane bezpečným a atraktivním místem pro všechny obyvatele obce.

Zdroj: https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/Vysadba-stromu-v-centru-obce-Pohori

Akce: „Pohoří – Dopravní automobil“ pro JSDH Pohoří

Poskytnuté dotace:

Ministerstvo vnitra ČR

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Ev. číslo:
014D24100 0285  
Výše dotace:
450.000 Kč

Královéhradecký kraj - logo

Poskytovatel dotace:  
Královéhradecký kraj
Ev. číslo:
20RRD11-0001
Výše dotace:
300.000 Kč

Nový dopravní automobil, který  převzala Obec Pohoří od dodavatele dne 31. srpna 2020, bude využíván pohořskými hasiči pro účely ochrany obyvatel a majetku. Bude sloužit jako zásahové vozidlo.

Akce: Územní plán Pohoří

Ministerstvo pro místní rozvoj

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Výše dotace:
201.344 Kč

Zastupitelstvo obce Pohoří  vydalo  Územní plán Pohoří jako opatření obecné povahy č. 1/2020 schválené usnesením Zastupitelstva obce Pohoří č. 16/2 dne 7. 9. 2020, zároveň  zrušilo  Územní plán sídelního útvaru Pohoří, v platném znění, který byl schválen dne 17. 8. 1994. Datum nabytí účinnosti je 25. 9. 2020.

Územní plán obce Pohoří

Realizované projekty v roce 2019 – dotace

Akce: Výměna sloupů veřejného osvětlení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj

Výše dotace:
600.000 Kč

Výměna 30 ks ocelových stožárů za nové ocelové stožáry veřejného osvětlení byla dokončena v dubnu 2019. 

Akce: Sběrný dvůr Pohoří

EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti - operační program Životní prostředí a MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo životního prostředí

Výše dotace:
1.585.713 Kč

Sběrný dvůr byl otevřen  3. 9. 2019. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady.