Sběrný dvůr v Pohoří

Sběrný dvůr slouží jen občanům obce Pohoří, kteří mají v Pohoří trvalý pobyt. Mohou využívat služby sběrného dvora bezplatně (mimo níže uvedeného).

V souvislosti se zahájením provozu sběrného dvora došlo ke změnám ve stávajícím systému nakládání s odpady v naší obci. Prosíme občany o věnování pozornosti těmto změnám a o spolupráci při třídění odpadů. Předpokládáme, že díky sběrnému dvoru dojde k zefektivnění sběru a třídění komunálních odpadů. Správným tříděním odpadů může každý z nás přispívat ke zlepšování životního prostředí.

Co můžete ve Sběrném dvoře v Pohoří odevzdat

Ve sběrném dvoře se shromažďují hlavně tyto tříděné odpady: plasty, papír, sklo, kovy, textilní materiál, dřevo, nebezpečné odpady, objemný odpad, omezené množství stavební suti, elektrické a elektronické zařízení a baterie (zpětný odběr).

Poplatek za odevzdání stavebního odpadu (suti) a pneumatik – poplatek je vybírán od občanů pouze za odevzdání stavebního odpadu (suti) a pneumatik. Stavební odpad je možné odevzdat pouze v omezeném množství, a to cca 0,5 m3 stavebního odpadu (suti) na jednu domácnost – číslo popisné – na období jednoho kalendářního roku. Za odevzdání suti bude vybírán poplatek ve výši 300 Kč za 0,5 m3. Za odevzdání pneumatiky bez disku (osobní automobil) bude vybírán poplatek ve výši 40 Kč za 1 ks.

Textil (oděvy), který odevzdáte do kontejneru ve sběrném dvoře, musí být zabalen v pytlích. Stejným způsobem musí být odevzdáván i textil do kontejnerů na veřejně přístupném místě v centru obce.

Kontejner na bioodpad je i nadále umístěn v centru obce a můžete jej využívat dále. Kontejner na bioodpad ve sběrném dvoře slouží pouze pro ukládání větví.

Provozní doba Sběrného dvora v Pohoří:

 letní období
(měsíc 04-10)
zimní období
(měsíc 11-03)
úterý14:00 – 16:0015:00 – 16:00
sobota09:00 – 11:0009:00 – 10:00

Systém svozu tříděného plastového odpadu (dům od domu)

Od října 2019 funguje v obci systém pytlového svozu tříděného plastového odpadu v obci (dům od domu). Svoz plastového odpadu – vždy první pondělí v měsíci. Žluté pytle na svoz plastu se poskytují občanům zdarma (2 ks pytlů na jeden měsíc pro jednu domácnost – číslo popisné).

Realiazace projektu Sběrný dvůr v Pohoří

Obec Pohoří dokončila projekt „Sběrný dvůr Pohoří“ a v úterý 3. 9. 2019 ho otevřela. Na realizaci tohoto projektu bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020. Sběrný dvůr se nachází na pozemku p. č. 537 a 540/1 v k. ú. Pohoří u Dobrušky (za budovou Obecního úřadu Pohoří čp. 117).