Hřbitov v Pohoří

Veřejné pohřebiště se nachází na pozemkové parcele č. 882, č. 883 a č. 885 v k. ú. Pohoří u Dobrušky. Provozovatelem a správcem pohřebiště je Obec Pohoří, Pohoří 117, 518 01 Dobruška. Obec se stará o údržbu hřbitova, chodníků, přístupové komunikace s osvětlením, okolní zeleně,  o zajištění přívodu vody v letním období a vede předepsanou evidenci související s provozováním pohřebiště. Součástí pohřebiště jsou místa pro ukládání  lidských pozůstatků do hrobů, do hrobek a místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách.  Na hřbitově je 293 hrobových míst. Smlouvy o nájmu hrobového místa se uzavírají mezi Obcí Pohoří a jednotlivými nájemci na období 10 let.

Doplňkové služby (výkopové práce související s pohřbením, pohřbívání a ukládání zpopelněných lidských ostatků) na žádost nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení zajišťuje pohřební služba: p. Ungrád, Pohřební ústav Dobruška.

Pohřebiště je veřejně přístupné, bez stanovení provozní doby a bez uzamykání.

Provoz pohřebiště upravuje Řád veřejného pohřebiště, který schválila Rada obce Pohoří na svém zasedání dne 15.10.2020.