Územní studie Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako pořizovatel územně plánovacích podkladů ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), zajistil na podkladě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/1061/2018 ze dne 18. 6. 2018 pořízení odborné studie s názvem Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí.

Prezentace konceptu územní studie - náhled

Zpracovatelem předmětné územní studie je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. ve spolupráci s Atelierem T-plan, s r. o.

Do pořízené studie je možné nahlédnout na internetových stránkách Královéhradeckého kraje (záložka ROZVOJ KRAJE, DOTACE, odrážka ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, sekce Územní studie na adrese: https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1777).