Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán

Kompletní digitální povodňový plán obce Pohoří najdete na
https://vop-povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/pohori-580

Z povodňového hlediska jsou zde tři významné toky, ale pouze dva představují pro obec povodňové riziko. Hlavním tokem je tok řeky Dědiny. Dědina, na horním a středním toku nazývaná též Zlatý potok. Řeka protéká okresy Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové. Je to pravostranný přítok řeky Orlice, do které se vlévá u Třebechovic pod Orebem. Délka toku činí 56,7 km. Plocha povodí měří 369,0 km².

Pramen, který je vodohospodáři uváděn jako hlavní a nese jméno řeky, vyvěrá zhruba dva kilometry jihovýchodně od Olešnice v Orlických horách v nadmořské výšce 766,5 m. Tato pramenná větev směřuje na jihozápad k obci Sedloňov, kde v nadmořské výšce zhruba 620 m přitéká zleva druhý pramenný tok nazývaný Zlatý potok, který odvodňuje západní úbočí Sedloňovského vrchu. Od soutoku obou zdrojnic říčka směřuje na jihozápad, protéká Kounovem, pod nímž teče hlubokým údolím na jih ke Kamenici. Níže po proudu protéká masteckým lomem, který je tak rozdělen na dvě části. Pod ústím Osečnického potoka řeka prudce mění směr na západ, protéká Masty, pod nimiž se stáčí na severozápad k Podbřezí a k Cháborům. U jezu v Cháborech je řeka od poloviny 17. století rozdělena na severní a jižní větev. Jižní větev nazývaná Zlatý potok, nebo také Opočenský náhon, je umělé koryto vyhloubené k napájení rybníků a k zavlažování, které směřuje na jihozápad k Podchlumí a odtud dále na západ k Opočnu. Současně tvoří část jižní hranice k.ú. obce. Tento potok nepředstavuje pro obec povodňové ohrožení.

Severní větev je původní řečiště tekoucí na severozápad k Dobrušce. Údolní niva s meandrujícím tokem je v tomto úseku chráněna jako přírodní památka Dědina u Dobrušky. V Dobrušce řeku posiluje největší pravostranný přítok Brtevský potok, který je místními obyvateli nazýván Brtva. Od ústí Brtevského potoka teče řeka západním směrem. Západně od Pulic přibírá zprava Halínský potok a poté protéká plochou krajinou mezi Bohuslavicemi a Pohořím. V tomto úseku, kde řeka přirozeně meandruje, se nachází přírodní rezervace Zbytka. Zde se vodní tok prudce obrací na jih k Českému Meziříčí. U severovýchodního okraje Českého Meziříčí v nadmořské výšce zhruba 255 m se severní a jižní větev (náhon) spojují a společný tok protékající Českým Meziříčím nese označení Dědina.

Řeka dále pokračuje regulovaným korytem jižním až jihozápadním směrem přes obec Ledce a její část Klášter nad Dědinou, poté vesnicí Polánky nad Dědinou, která je místní částí Třebechovic. V Třebechovicích přijímá zleva náhon Albu, jež přivádí vodu z řeky Bělé a z vlastního povodí, které má rozlohu 66,2 km². U jihozápadního okraje Třebechovic se Dědina vlévá zprava do řeky Orlice na jejím 15,0 říčním kilometru v nadmořské výšce 236,2 m.

Tok Dědiny je největším ohrožením obce s tím, že po roce 1998 kdy byla obec zasažena povodní po protržení ochranného valu, byl tento znovu opraven v novém trasování, aby snížil riziko, že dojde k opětovnému protržení.

Třetím tokem, který je v samotné obci je Zlatý Crk, který v minulosti ztratil přirozený pramen a proto byl vybudován převod vody z toku Dědiny do Zlatého Crku.

Lokální výstražný systém - digitální povodňový plán pro obec Pohoří