Ocenění obce Pohoří v soutěži „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“

Obci Pohoří byl v rámci krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ udělen Královéhradeckým krajem a společností EKO-KOM, a.s. titul „Skokan roku“ za rok 2020 v kategorii od 301 do 2000 obyvatel. Za udělení titulu získala obec od Královéhradeckého kraje finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

Ocenění převzaly na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže obcí dne 23. června 2021 na nádvoří Pivovarského náměstí v Hradci Králové starostka obce Helena Suchánková a účetní obce Kristina Balcarová.

Přebírání ocenění v Hradci Králové

Správné třídění odpadu má význam ekologický i ekonomický

Od 1. ledna 2021 je účinný nový zákon o odpadech, z něhož vyplývají změny v podmínkách skládkování odpadu. S tím souvisí také platby, které musí obec hradit za to, že odpad z popelnic putuje na skládku. Zákon má tudíž dopad i na stanovení systému nakládání s komunálním odpadem v naší obci a na jeho zpoplatnění.

V letošním roce obec vybírá úhradu od občanů za komunální odpad podle dosavadního znění zákona o místních poplatcích. Od roku 2022 však bude nutné nastavit nový systém odpadového hospodářství tak, aby obec naplnila požadavky nové právní úpravy. Zvyšující se náklady na likvidaci komunálního odpadu proto ovlivní v dalších letech také výši úhrad od občanů obce.

Prosíme proto všechny občany o pečlivé třídění odpadu v domácnostech. Třídíme, abychom snížili množství skládkovaného odpadu, za který jako obec a následně i jako občané platíme nemalé peníze. V popelnicích by se proto neměl objevovat odpad, který do nich nepatří.

Občanům chceme poskytnout k využití co nejvíce možností pro třídění odpadu. V naší obci už byl zaveden měsíční pytlový svoz plastů a došlo k navýšení počtu kontejnerů na bioodpad, což se stalo využívanou službou. Efektivnějšímu nakládání s odpady pomáhá i existence sběrného dvora. Čím více jej budeme využívat a čím méně odpadu skončí v popelnicích, tím lépe do budoucna pro naše peněženky.

Správné třídění má význam nejen ekologický, ale také ekonomický.  Díky lepšímu třídění může každý z nás přispět k ochraně životního prostředí, ale i snižovat množství svozového odpadu v popelnicích a tím významně šetřit náklady, které za svoz komunálního odpadu je a bude nutné hradit.

Helena Suchánková, starostka obce

Soutěž obcí Královéhradeckého kraje ve třídění odpadů: https://www.cistykraj.cz/obce-souteze-soutez-obci.html