Informace o volbách do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024

Dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise

v obci Pohoří na

6 (slovy: šest) včetně zapisovatele

Delegování členů a náhradníků kandidujících politických subjektů do okrskové volební komise (OVK):

Konec lhůty na přijetí delegací do OVK připadá na středu 8. května 2024, což je státní svátek. Pro případ delegace až v tento den je možno volat na telefon: 725 329 140, zástupce OÚ Pohoří – Balcarová.

______________________________________________________________________________________________________________________

Oznamuji počet a sídlo volebních okrsků

Počet volebních okrsků:  1

Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Pohoří, čp. 117

_______________________________________________________________________________________________________________________

Jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise

Okrsek č. 1:  Alena Sobotková, Pohoří 198

________________________________________________________________________________________________________________________

Oznamuji dobu a místo konání voleb

Volby se konají v sídle volebního okrsku č. 1, v zasedací místnosti Obecního úřadu Pohoří, čp. 117, v tyto dny:

pátek      dne 7. června 2024    od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota    dne 8. června 2024    od   8.00 hodin do 14.00 hodin

————————————————————————————————————-—————————————————-

Lhůty pro vydání voličských průkazů a podání žádostí:

                         Do 31.05.2024 lze žádat o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou.

Od 23.05.2024 do 05.06.2024 lze žádat o vydání voličského průkazu osobně na obecním úřadě.

28. dubna 2024 nastává konec lhůty:

  1. pro občany jiného členského státu EU, kteří chtějí hlasovat na území ČR,
  2. pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nebo
  3. pro přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů
    pro volby do EP a realizovat tak v těchto volbách své aktivní volební právo

Tento den připadá na neděli. Pro případ podání žádosti až v tento den je možno volat na telefon: 725 329 140, zástupce OÚ Pohoří – Balcarová. Prosíme občany, aby tyto úkony nenechávali na poslední chvíli a využili pracovní dny před vypršením lhůty.

Hlasovací lístky obdrží volič nejpozději 4. června 2024.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

V Pohoří dne 8. dubna 2024                                    

                                       Helena Suchánková – starostka obce