Dotační fond Královéhradeckého kraje č. 23POVU1-0072:  investiční dotace ve výši: 50.000 Kč.

Královéhradecký kraj - logo
logo MMR a IROP

Registrační číslo projektu              CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015050

Název projektu                                Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426

Celkové výdaje projektu:               4 999 964,61 Kč

Celkové způsobilé výdaje:             3 598 000,00 Kč

Příspěvek EU:                                   3 418 100,00 Kč

Rozpočet obce:                                1 581 864,61 Kč (Spolufinancování a dofinancování)

Obec Pohoří podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD – SC 4.1 a výzvy č. 14 „MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava I“ na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 3 598 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %, tedy 3 418 100,00 Kč a 5 % připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 8. 2022.

Cílem projektu je rekonstrukce chodníku podél komunikace III/30426 v celkové délce 1009 m ve 3 úsecích – 78 m (pravostranný chodník za železničním přejezdem po autobusovou zastávkou „Pohoří, žel.st.“), 214 m (levostranný chodník od autobusové zastávky „Pohoří, žel.st.“ po komunikaci u potoka Zlatý Crk) a 717 m (pokračování po levé straně za mostem od potoka Zlatý Crk směrem k centru obce), včetně bezbariérového uzpůsobení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to vše za účelem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů pěší dopravy v daném úseku.

Zrekonstruovaný chodník bude řešen bezbariérově. Realizací projektu se tedy očekává zpřehlednění dopravní situace v řešeném úseku a zvýšení bezpečnosti chodců a uživatelů veřejné dopravy a ve svém důsledku i zvýšení bezpečnosti uživatelů automobilové dopravy, kteří daným místem projíždí.

V dnešní obci je evidováno 239 popisných čísel a žije zde 700 obyvatel. Na ploše 637 ha je vybudovaná kompletní infrastruktura, která slouží všem občanům – zpevněné komunikace po celé obci, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Na konci roku 2003 byla obec plynofikována. V obci funguje mateřská škola, základní škola (1. – 5. třída), tělocvična, pohostinství, obchod (potraviny) a v létě i přírodní kulturní areál. V obci je dále kostel sv. Jana Křtitele, hřbitov, hasičská zbrojnice a hřiště na fotbal, tenis a volejbal. … další informace o obci PohoříČEZ Distribuce – Plánované odstávky