Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

Základní škola Pohoří

O základní škole...

Základní, dříve obecná, škola v Pohoří má mnohaletou tradici. První škola byla v obci zřízena již v roce 1792, výstavba naší současné budovy byla dokončena v roce 1878. K celkové rekonstrukci budovy s přístavbami došlo v letech 1976 – 77.

Základní škola v PohoříZákladní škola v Pohoří

Škola byla organizována jako málotřídní se dvěma třídami, ve školním roce 1986 / 87 při ní začala pracovat školní družina. V roce 1996 / 97 jsme školu rozšířili o jednu třídu a více než deset let jsme ji jako trojtřídní udrželi. V důsledku poklesu žáků jsme se však ve školním roce 2008 / 09 museli vrátit k modelu neúplně organizované dvojtřídky.

Internetové stránky Základní školy v Pohoří: http://www.zspohori.estranky.cz/.

Jídelní lístek Základní a Mateřské školy v Pohoří: http://www.zspohori.estranky.cz/clanky/jidelni-listek/.


Jak vyučujeme...

Od ledna 2003 jsme vstoupili do právní subjektivity a stali se tak příspěvkovou organizací našeho zřizovatele obce Pohoří. V září 2007 jsme začali na naší škole vyučovat podle školního vzdělávacího programu, který náš pedagogický sbor sám zpracoval a v současnosti stále ověřuje v praxi. V letošním školním roce 2009 / 10 tedy vyučujeme podle dvou vzdělávacích programů – podle programu Základní škola a podle již uvedeného programu s podnázvem Každý svou cestou ke společnému cíli.

Aktivity děti - Základní škola PohoříAktivity děti - Základní škola PohoříAktivity děti - Základní škola Pohoří

Našim žákům se snažíme zajišťovat co nejlepší podmínky ke vzdělávání. Škola nabízí 3 učebny vybavené víceúčelovým a funkčním zařízením, v každé třídě mohou žáci využívat hrací koutek pro relaxaci. Potřebám žáků i učitelů slouží knihovna, která zároveň plní i funkci počítačové učebny. Zde mají žáci volný přístup na Internet a mohou pracovat s výukovými programy. Školní družina má svůj samostatný prostor, vybavený pomůckami pro aktivní i pasivní odpočinek. K výuce využíváme obecní tělocvičnu, stravování slouží jídelna v MŠ.

Aktivity děti - Základní škola PohoříAktivity děti - Základní škola PohoříAktivity děti - Základní škola Pohoří

Jsme školou s malým počtem žáků, a to napomáhá vytváření pohody prostředí a otevřeného partnerství. Snažíme se respektovat potřeby každého jedince, ochraňovat žáky před násilím a šikanou a případné problémy co nejdříve řešit. Nabízíme žákům mimoškolní aktivity, které mají pomoci udržovat dobré vztahy mezi dětmi a dát žákům možnost smysluplného využití jejich volného času. Na škole pracuje již tradičně několik kroužků, jako jsou Dovedné ruce, výtvarný kroužek, kroužek hry na flétnu nebo nepovinný předmět Pohybové hry. V letošním roce vznikl jako nový turistický kroužek, který si klade za cíl zvyšovat fyzickou zdatnost žáků a přitom je seznamovat s přírodními i historickými zajímavostmi okolí jejich domova. Déle než 10 let pracuje ve škole taneční kroužek Pohořáček, který již získal pro naši školu řadu ocenění a skvěle reprezentuje Pohoří v okolních městech na tanečních soutěžích pro žáky mladšího školního věku.

Aktivity děti - Základní škola PohoříAktivity děti - Základní škola PohoříAktivity děti - Základní škola Pohoří

Každý školní rok přináší žákům naší školy mnoho nových poznatků a vědomostí, ale i společných zážitků z akcí, které pro děti a s nimi pořádáme – školní výlety do okolí i dál, nácviky besídek pro rodiče a pořádání výstav pro širokou veřejnost. Zpívání pod vánočním stromem, které se již stalo pěknou tradicí, stejně jako Pohádková náves věnovaná každoročně Dni dětí. Před několika lety jsme obnovili tradici masopustního průvodu, kdy se všemi dětmi projdeme celou obec a potěšíme ty, kteří na nás čekají. Velmi oblíbená je akce Spaní ve škole, kterou se loučíme se školním rokem. Účastníme se různých soutěží, navštěvujeme koncerty a divadelní představení.

Aktivity děti - Základní škola PohoříAktivity děti - Základní škola PohoříAktivity děti - Základní škola Pohoří

Žáci pokračují ve vzdělávání v základních školách nebo na Gymnáziu v Dobrušce. Dlouhodobým cílem naší školy i nadále zůstává, aby žáky vybavila potřebnými vědomostmi, dovednostmi a kompetencemi tak, aby přechod z málotřídní školy do jiných typů škol zvládli bez větších problémů.

Mgr. Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ Pohoří

Podrobnou historii pohořského školství
najdete v Digitální kronice Pohoří pod položkou ZŠ, MŠ, tělocvična.