Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na Stalo se v obci Pohoří ]

Stalo se v obci Pohoří

Nová epidemiologická opatření od 24.9.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE - viz přiložené odkazy a stránky www.koronavirus.mzcr.cz


Od čtvrtka se rozšíří protiepidemická opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních


23. 9. 2020

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR přistupuje Ministerstvo zdravotnictví k dalším protiepidemickým opatřením. Resort od čtvrtka 24. září omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb od 22 hodin do 6 hodin ráno a upravuje konání hromadných akcí. Účinnost opatření je limitována na 14 dnů a končí tedy 7. října.


„Protiepidemická opatření jsou naprosto klíčovým prvkem ke zlepšení vývoje současné epidemiologické situace. Je proto nutné, aby veřejnost stanovená nařízení i přes určitý diskomfort, zodpovědně dodržovala. Velmi apeluji na veřejnost, aby omezila návštěvy hromadných akcí. Jen tak můžeme šíření viru zabránit,“ řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula.


S účinností od čtvrtka 24. září se v celé ČR snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup.


U stravovacích zařízení je omezena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. V případě jídla nebo pití s sebou a následné konzumace na místě je nutný odstup od jiných osob alespoň dva metry, kromě členů domácnosti.


Celé znění mimořádných opatření na těchto odkazech - zkopírujte do vyhledávače:


https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezen%C3%AD-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020.pdf


https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020.pdf


 



Od pátku 18.9.2020 se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních


V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším protiepidemickým opatřením. Resort rozšiřuje povinnost nošení roušek ve školách a omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb v nočních hodinách.


Počty nových případů onemocnění covid-19 nadále rostou, zpomalení šíření epidemie závisí na zodpovědném přístupu každého občana


Šíření epidemie onemocnění covid-19 v celorepublikovém měřítku nadále pokračuje. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se nyní onemocnění šíří rychleji. Dodržováním základních hygienických pravidel a preventivními opatřeními, jako jsou roušky, je možné riziko exponenciálního šíření koronaviru výrazně snížit.


Ministerstvo zdravotnictví zpřísňuje pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání


V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací zavádí Ministerstvo zdravotnictví nová opatření. Od pátku 18. září od 18 hodin se s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Na vnitřní hromadné akce tak nebude možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení. - přiložený odkaz


Laboratoře budou informovat pacienta o pozitivním výsledku testu na covid-19 elektronicky


S účinností od 17. září budou všechny laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 informovat pacienta o pozitivním výsledku prostřednictvím textové zprávy nebo elektronickou poštou. Doposud bylo možné takto sdělovat pouze negativní výsledek.


Rada vlády pro zdravotní rizika projednala nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování


Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví zabývající se řešením epidemie covid-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování. Novinky dnes projednala Rada vlády pro zdravotní rizika.


Několik regionů je nově v oranžovém stupni pohotovosti, nejvýznamnějším ohniskem zůstává Praha


Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s covid-19 a aktualizovalo mapu stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. Mezi oranžové okresy, které značí počínající komunitní přenos, se nově zařadil Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště. Ve stejné barvě zůstává i nadále Praha. Zvýšil se také počet zelených okresů, kde je výskyt nákazy bez komunitního šíření.


Od 10. září platí povinnost nošení roušek (celé znění mimořádného opatření v přiloženém odkazu):


uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj), ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení, v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách), při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků,


s výjimkou:


dětí do dvou let věku, dětí a pedagogických pracovníků v mateřských školách a dětí a osob o ně pečujících v dětské skupině,


osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně, internátů a domovů mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,


školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a škol zřízených při nich a středisek výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, žáků, studentů a pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, zaměstnanců a dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,


osob s poruchou intelektu, osob s poruchou autistického spektra, osob s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti, pacientů, kteří jsou hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,


zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě, dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,


zaměstnanců a osob v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,


osob řídících vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,


soudců, přísedících, státních zástupců, obviněných a jejich obhájců, účastníků civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupců, svědků, znalců, tlumočníků a dalších osob, o kterých tak rozhodne soud, a to během soudního řízení,


osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osob přednášejících, osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, moderátorů, redaktorů a dalších osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,


osob, které vykonávají práci zařazenou do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem,


zákazníků provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,


osob cestujících v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,


snoubenců v průběhu obřadu a dalších osob, které jsou u tohoto obřadu, osob činících prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a dalších osob, které jsou u tohoto prohlášení, osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,


osob pohybujících se u vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun, sportovců nebo cvičících osob v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.


Předchozí epidemiologická opatření najdete v přiložených souborech


Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání Mimořádné opatření – izolace a karanténa, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

Související soubory

Související odkazy

 

[ zpět na Co se stalo v obci Pohoří ]