Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


Obecní úřad Pohoří

Projekty - dotace

Realizované projekty v roce 2020- dotace

Akce: Výsadba stromů v centru obce Pohoří
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí – Státní fond životního prostředí České republiky
Výše dotace: 145.500 Kč

Ministerstvo životního prostředí – Státní fond životního prostředí České republikyVýsadba devatenácti listnatých stromů v centru obce byla provedena 28. března 2020. Přinese novou generaci stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru v obci. Celý projekt má dlouhodobý charakter, v následujících letech i desetiletích by měl pomoci vytvořit prostředí, které bude poskytovat nejen funkci estetickou a ekologickou, ale bude plnit i řadu dalších funkcí. Výsadba stromů je důležitým krajinotvorným prvkem, který má zdůraznit charakter obce a její přírodní a historický ráz, kdy v minulosti byla zeleň důležitou součástí centra obce a velkou měrou se podílela na formování jeho podoby. Obec chce těmito kroky zvýšit zájem občanů o životní prostředí v místě jejich bydliště a jeho okolí, atraktivitu tohoto tématu, a aktivně je zapojit do vytváření kvalitního veřejného prostoru, který se stane bezpečným a atraktivním místem pro všechny obyvatele obce.

Zdroj: https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/Vysadba-stromu-v-centru-obce-Pohori

Výsadba stromů v centru obce Pohoří Výsadba stromů v centru obce Pohoří

Výsadba stromů v centru obce Pohoří  Výsadba stromů v centru obce Pohoří

Výsadba stromů v centru obce Pohoří


Ministerstvo vnitra Akce: „Pohoří – Dopravní automobil“ pro JSDH Pohoří
Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Ev. číslo: 014D24100 0285
Výše dotace: 450.000 Kč
Královéhradecký krajPoskytovatel dotace: Královéhradecký kraj
Ev. číslo: 20RRD11-0001
Výše dotace: 300.000 Kč

Nový dopravní automobil, který převzala Obec Pohoří od dodavatele dne 31. srpna 2020, bude využíván pohořskými hasiči pro účely ochrany obyvatel a majetku. Bude sloužit jako zásahové vozidlo.

Pohoří – Dopravní automobil pro JSDH Pohoří Pohoří – Dopravní automobil pro JSDH Pohoří


Ministerstvo pro místní rozvoj ČRAkce: Územní plán Pohoří
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Výše dotace: 201.344 Kč

Zastupitelstvo obce Pohoří vydalo Územní plán Pohoří jako opatření obecné povahy č. 1/2020 schválené usnesením Zastupitelstva obce Pohoří č. 16/2 dne 7. 9. 2020, zároveň zrušilo Územní plán sídelního útvaru Pohoří, v platném znění, který byl schválen dne 17. 8. 1994. Datum nabytí účinnosti je 25. 9. 2020.

Územní plán Pohoří


Realizované projekty v roce 2019 – dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČRAkce: Výměna sloupů veřejného osvětlení
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Výše dotace: 600.000 Kč

Výměna 30 ks ocelových stožárů za nové ocelové stožáry veřejného osvětlení byla dokončena v dubnu 2019.

Výměna sloupů veřejného osvětlení Výměna sloupů veřejného osvětlení

Výměna sloupů veřejného osvětlení Výměna sloupů veřejného osvětlení


Evropská unie - Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí; Ministerstvo životního prostředíAkce: Sběrný dvůr Pohoří
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
Výše dotace: 1.585.713 Kč

Sběrný dvůr byl otevřen 3. 9. 2019. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady.

Sběrný dvůr v Pohoří

 


Připravované projekty

Záměr rekonstrukce chodníku podél silnice III/30426
Projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy v obci

Obec Pohoří připravuje projektový záměr na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení podél silnice III/30426, od přejezdu železniční trati ve směru na Dobrušku. Jedná se o pravostranný chodník v délce 78 m za železničním přejezdem, levostranný chodník od zastávky po komunikaci u potoka Zlatý Crk v délce 214 m a dále pokračování v délce 717 m na levé straně za opravenou částí chodníku na mostě. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň ke zpřístupnění zastávek veřejné hromadné dopravy. Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání chodníku osobami s omezenou schopností pohybu a s omezenou schopností orientace.